Saltar apartados

VIII Curs d'Especialista Universitari en Traducció Jurídica Inglés-Español a distància

PLANS NOUS 2012-2013. VEURE

Data examen: dimarts 26 de juny de 2012, de 10 a 13 h, aula FI/1-03S de la Facultat de Filosofia i Lletres I

Beques en Estudis Propis de Postgrau i Especialització - Curse 2011 - 2012

Sol·licitud

Convocatòria específica de beques : Especialista Universitari en Traducció Jurídica Inglés- Español

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos

Proposta provisional d'adjudicació de beques

S'obri un termini de 7 dies hàbils a partir d'avui dimecres, 1 de febrer per a la presentació de reclamacions davant la Comissió de Beques (Departament de Filologia Anglesa)

Resolució de concessió de beques

 

Beques en Estudis Propis de Postgrau i Especialització - Curse 2010-2011

Convocatòria específica de beques : Especialista Universitari en Traducció Jurídica Inglés-Español a Distància

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos

Proposta provisional d'adjudicació de beques

Resolució de concessió de beques

 

Característiques del curs

La tecnologia ha sigut clau per a impulsar noves metodologies en la formació, especialment en el que concerneix a la formació a distància. En aquest marc, el Departament de Filologia Anglesa de la Universitat d'Alacant, aprofitant les possibilitats que ofereix Internet per a realitzar cursos de teleformación, i per a salvar les variables clàssiques d'espai i de temps de tot acte didàctic tradicional, ha organitzat la tercera edició d'un curs de POSTGRAU NO PRESENCIAL DE TRADUCCIÓ JURÍDICA INGLÉS-ESPAÑOL.

Les característiques principals del curs són les següents:

 • S'imparteix de forma no presencial a través d'Internet, mitjançant la plataforma educativa del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant.
 • Consta de sessions docents teòric-pràctiques basades en materials didàctics exclusius, en suport imprés (el llibre L'anglès jurídic d'Enrique Alcaraz Varó, que s'enviarà a tots els alumnes matriculats) i també telemàtic (guia d'estudi amb exercicis de vocabulari i traduccions amb notes i suggeriments traductológicas).

Objectius

La meta general del Curs d'Especialista en Traducció Jurídica Inglés-Español, que consta de 25 crèdits obligatoris i vuit opcionals (equivalents a 250 i 80 hores lectives, respectivament), és la formació teòrica i pràctica en la traducció directa de l'anglès jurídic dels llicenciats en Filologia Anglesa o d'altres especialitats universitàries (sempre que aquests últims posseïsquen un domini suficient de l'anglès).

Els objectius específics són:

 • Adquirir un coneixement bàsic de l'ordenament jurídic anglès, així com dels principals problemes de la traducció jurídica.
 • Analitzar els principals gèneres jurídics (sentència, contractes...).
 • Practicar les principals tècniques de traducció.
 • Traduir a l'espanyol textos jurídics anglesos de dificultat mitjana i alta.

Pla d'Estudis

Títol Especialista Universitari (25 crèdits)

 

 1. Introducció a la traducció
 2. Introducció a la traducció jurídica
 3. El llenguatge del dret anglés
 4. Organització i administració de la justícia anglesa
 5. El procediment penal
 6. El procediment civil
 7. Els contractes: el contracte de compravenda
 8. Els contractes: el contracte d'arrendament
 9. Els contractes: el contracte de treball
 10. Les societats mercantils
 11. El dret de successions i el divorci
 12. L'arbitratge
 13. Les assegurances
 14. El dret comunitari
 15. Els advocats i la representació processal
Certificat d'Estudis (8 crèdits)

  Per a optar a aquest certificat, els alumnes han de cursar les assignatures de l'1 al 15 inclusivament del curs especialista en traducció jurídica anglés-espanyol:

   

  16. El llenguatge del dret nord-americà: La Constitució i el Tribunal Suprem

  17. El llenguatge del dret nord-americà: el dret civil

  18. El llenguatge del dret nord-americà: el dret penal

  19. El llenguatge del dret nord-americà: el dret mercantil i la banca

  Accés als estudis

  Per a accedir als estudis es precisa ser llicenciat en Filologia Anglesa. També podran accedir al curs els llicenciats en altres titulacions que acrediten documentalment, i, si escau, per mitjà d'una entrevista, el domini de l'anglès.

  Metodologia i infraestructura

  • Atenció individualitzada a través de l'assignació d'un tutor, i comunicació directa i permanent a través de la web amb la secretaria del curs, el webmaster i el coordinador del curs.
  • Aula digital d'accés restringit a estudiants i professors del curs, amb materials didàctics, exercicis d'autoavaluació, fòrums de discussió i debats moderats pel coordinador.
  • Quant a l'equip informàtic necessari, per a un bon aprofitament del curs només s'ha d'explicar a casa amb un ordinador amb el sistema operatiu Windows XP o superior, una connexió estàndard a Internet i el navegador Internet Explorer en versió 5.0 o superior. No és necessari disposar de programes informàtics especials, ni connexions a Internet d'alta velocitat.

  Avaluació

  L'avaluació del mòdul obligatori es realitzarà en un 40% mitjançant proves d'avaluació enviades al llarg del curs al tutor i en un 60% a través d'un examen presencial.

  Proves a distància (40% del mòdul obligatòria):

  Cada dues unitats didàctiques es realitzarà una prova d'autoavaluació de caràcter obligatori que haurà de ser enviada dins d'un termini de 15 dies després de la finalització d'aquestes unitats.

  S'estableix un període de recuperació d'aquest tipus de proves en la primera quinzena de juny en els següents casos:

  1. Alumnes que no envien fins a un màxim de tres proves en el termini fixat.
  2. Alumnes que no hagen superat el 50% d'un màxim de tres proves enviades, amb la finalitat de millorar la seua mitjana.

  En tots dos casos es podrà realitzar la resta d'avaluacions i seguir amb la marxa normal del curs, però si no s'utilitza el període de recuperació establit, l'alumne només podrà optar al fet que la seua qualificació provinga en un 100% de l'examen presencial.

  Prova presencial (del 60% del mòdul obligatori):

  Durant l'última setmana de juny de 2012 es realitzarà un examen presencial en la Universitat d'Alacant, la data de la qual s'anunciarà amb suficient antelació, encara que s'estudia la possibilitat de realitzar-ho també en altres ciutats, o dependències consulars en altres països.

  Per al mòdul opcional de traducció d'anglès jurídic nord-americà (unitats 16, 17,18 i 19) l'avaluació inclourà, a més d'exercicis telemàtics, un treball en el qual se li demana a l'alumne una anàlisi crítica dels conceptes i problemes de traducció més important d'aquests mòduls d'acord amb les orientacions que seran enviades. Tots aquests exercicis i treballs es desenvoluparan al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre.

  Dades del curs

  • Nombre d'hores: 250 hores (obligatòries) + 80 hores (opcionals)
  • Durada dels estudis: Des del 2 de novembre de 2011 al 6 de juny de 2012
  • Import de la matrícula:
  • Obligatòria: 1.300 %u20AC
  • Optatives: 500 %u20AC

  Matriculant-se de les optatives durant el mateix curs acadèmic s'aplicarà un descompte de 20% sobre aquestes.

  MOLT IMPORTANT: Per al desenvolupament del curs és necessari dedicar l'equivalent a unes 250 hores d'estudi i treball individual, que equivalen a unes 15 hores setmanals.

  Informació i Inscripció

  Universitat d'Alacant

  Dpto. Filologia Anglesa

  Apt. 99. 03080 - Alacant

  Tel.: 965903439 Fax: 965903800

  email: dfing@ua.es

   

  La informació general sobre matrícula, beques i legalització de documents per a alumnes amb estudis estrangers, expedició de títol o de certificats pot consultar-se en la pàgina web http://www.ua.es/cedip.

  Inscripció:

  Termini: de l'1/9/2011 al 15/10/2011

  Lloc: Secretaria del Departament de Filologia Anglesa, per correu electrònic.

  Matrícula

  Termini: fins al 31/10/2011

  Lloc: Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP) Edifici Germà Bernàcer, per Campus Virtual

  Documentació requerida

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Alumnes espanyols: còpia del DNI
  • Alumnes estrangers: còpia del passaport o del NIE. Els alumnes que cursen estudis a distància podran identificar-se amb el document d'identitat del seu país
  • Còpia de l'expedient acadèmic
  • Fotocòpia del títol que li dóna accés a l'estudi
  • Breu currículum vitae (que no excedisca de dos folis)

   

  Per a la matriculació:

  El CEDIP podrà sol·licitar a l'alumne documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades per l'alumne, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger.

  Normes de selecció dels alumnes

  Cada any s'oferiran unes 40 places.

  Per a la selecció de candidats s'atorgarà fins a 7 punts per l'expedient acadèmic, fins a 2 punts pel curriculum vitae i fins a 1 punt pel domini de l'anglès.

  Una vegada comunicada l'admissió al curs, la matrícula es formalitzarà a través del Negociat de Títols Propis i Postgrau i Especialització.

   

  Adreça acadèmica: Miguel Ángel Campos Pardillos.

  Professors: Miguel Ángel Campos, Adelina Gómez González-Jover, Joaquín Pastor i Chelo Vargas Sierra,

  Administradora web: Mª Isabel Narros Martínez.

  Departament de Filologia Anglesa


  Universitat d'Alacant
  Facultat de Filosofia i Lletres I
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3439

  Fax: (+34) 96 590 3800

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464